Contact us

Tel: 0594-3394828
Fax: 0594-6794885
Email:101972569@qq.com
Address: new Han Jie Hanjiang District of Fujian Putian City No. 2258
Zip code: 351100

Position